UVODNE ODREDBE

Marina Cloud je pravna osoba koja putem informatičkog sustava SENSE4BOAT pruža Korisniku usluge prikupljanja, obrade i pohranjivanja podataka. Korisnik je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja nakon provedene prijave, koristi usluge SENSE4BOAT sustava. Opći uvjeti u ovom dokumentu opisuju i utvrđuju odredbe koje uređuju pravni odnos između Marina Cloud i Korisnika usluga, neovisno od usluga koje se pružaju od strane treće osobe. Usluge Korisniku pruža Marina Cloud i društva (npr. marine i sl.) koja su na bilo koji način povezana Marina Cloud i/ili imaju ugovor o poslovnoj suradnji radi korištenja i poboljšanja usluge koja se Korisniku nudi, pri čemu Marina Cloud nema utjecaj na sadržaj podataka koje Korisnik može primiti od trećih osoba. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na web stranici SENSE4BOAT. Usluge nije moguće koristiti ukoliko je Korisnik: (a) osoba koja nije punoljetna ili (b) osoba kojoj je, prema važećim propisima bilo koje države, uključujući državu u kojoj Korisnik ima prebivalište ili iz koje koristi usluge, zabranjeno primati usluge.

PRIHVAĆANJE  UVJETA

Kako bi Korisnik mogao koristiti usluge mora izvršiti prihvat uvjeta. Uvjeti se prihvaćaju na način da se pritisne 'Prihvaćam' tipka prilikom kreiranja korisničke prijave. Korisničku prijavu nije moguće kreirati bez prihvaćanja ovih Uvjeta.

IZMJENA UVJETA

Marina Cloud može dopuniti ili izmijeniti uvjete ugovora, o čemu će putem internetske stranice učiniti dostupnim Korisniku sve izmjene, a koje stupaju na snagu najkraće u roku od 90 dana. Korisnik prihvaća izmijenjene uvjete kada nastavlja koristiti uslugu nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna uvjeta.

PRUŽANJE I KORIŠTENJE USLUGA

Pružanje usluge vrši se isključivo za vrijeme boravka plovila na stalnom vezu u matičnoj marini na lokaciji koja je pokrivena Sigfox IoT mrežom dovoljne kvalitete. Korištenje usluge na drugim lokacijama i za druga plovila isključiva je odgovornost Korisnika. Pružanje usluge vrši se u skladu sa tehničkom specifikacijom i načinom rada svakog pojedinog senzora. Ukoliko se tijekom boravka plovila na stalnom vezu obradom podataka zaprimljenih od strane ugrađenih senzora detektira pojava potencijalnih ugroza (prisutnost dima, rizično povećanje temperature ili prodora vode u plovilo), Marina cloud se obvezuje tu informaciju neposredno proslijediti Korisniku putem elektroničke pošte, SMS-om i glasovnim pozivom na one kontakte koje je korisnik naveo kroz mobilnu aplikaciju. Ukoliko je korisnik aktivno povezan sa svojom ugovornom marinom, ista će informacija biti proslijeđena i marini na daljnje postupanje. Upozorenje mora sadržavati opis štetnog događaja, oznaku senzora, vrijeme nastanka, naziv plovila, oznaku ugovornog veza i opcionalno dodatne informacije koje mogu pomoći u bržem otkrivanju i uklanjanju prijetnje. Marinacloud može ove informacije dodatno dostaviti i putem ostalih komunikacijskih kanala ako je tako ugovoreno. Usluge je moguće koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe te nije dopušteno   reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, trgovati ili preprodavati usluge ili njihove dijelove. Korisnik je obvezan na periodičko testiranje sustava i nadzor sustava sukladno isporučenim uputama koji sam obavlja neovisno od Marina Clouda i za koje kao i rezultat istoga Marina Cloud ne odgovara.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE

Marina cloud ima pravo na naknadu za pružene usluge. Naknada se plaća prema periodičkim obračunima unaprijed i cijenama objavljenim u važećem cjeniku na službenim web stranicama Marinacloud. Račun za naknadu dostavlja se na email Korisnika. Marina cloud zadržava pravo uskraćivanja pružanja usluga u slučaju neplaćanja naknade za korištenje usluge.

OGLAŠAVANJE

Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, postavlja ili prikazuje reklamne oglase, promotivne materijale ili druge sadržaje, materijale ili proizvode u promotivne svrhe. U svakom slučaju, Marina Cloud će isključivo slati promidžbene e-mail-ove ili pregled novosti, ukoliko je Korisnik izrijekom pristao primati takve informacije i komunikaciju, primjerice, prilikom registracije za korištenje usluga

PRAĆENJE PODATAKA OD STRANE MARINE

Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, dostavlja podatke Marini u kojoj se plovilo u trenutku slanja podataka nalazi, o stanju plovila. Podaci se dostavljaju isključivo u informativne svrhe, te na temelju istih Marina u kojoj se plovilo nalazi, a koja je zaprimila podatke, nije dužna postupati niti na bilo koji način snosi odgovornost za primitak podataka i eventualno postupanje po zaprimljenim podacima.
 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korištenje Usluge je isključiva odgovornost Korisnika. Pružatelj ne jamči da će korištenje Usluge biti neprekinuto ili bez grešaka, te ne odgovara za posljedice do kojih može doći uslijed korištenja Usluge. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu. Korisnik usluge u svakom slučaju prihvaća da primljeni podaci iz usluge koju pruža Marina Cloud ne mogu biti u cijelosti dostatni za daljnje postupanje i daju se isključivo u informativne svrhe, te je bilo kakvo oslanjanje na primljene podatke isključiva odgovornost Korisnika usluge. Marina Cloud se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na mobilnim telefonima na kojima se aplikacija instalira i podacima pohranjenim na istim uređajima. Marina Cloud je oslobođena svake odgovornosti u vezi mogućeg korištenja Internetske trgovine.
 

PODRŠKA TREĆIH STRANA

Pružanje Usluge ovisi između ostalog o dostupnosti i pokrivenosti pružatelja bežičnih mreža, kao i komunikacijskog kanala od strane Internet-of-Things SigFox mreže, te senzora koji proizvode treće pravne osobe. Usluga se pruža isključivo za plovila koja se nalaze na lokaciji pokrivenog sa Sigfox signalom dovoljne kvalitete i to dok se plovilo nalazi na stalnom vezu. Korištenje usluge na drugim lokacijama je isključiva odgovornost Korisnika. Marina Cloud d.o.o. se neće smatrati odgovornom u slučaju šteta ili gubitaka koji su uzrokovani kvarovima trećih strana. Marina Cloud neće biti odgovorna kod privremene nedostupnosti Aplikacije ili sustava uslijed tehničkih poteškoća koji su izvan kontrole Marina Cloud.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo dizajna aplikacije koji predstavlja sastavni dio Usluge, i svako drugo intelektualno i/ili vlasničko pravo je isključivo vlasništvo Marina Cloud i Korisnik ne stječe nikakva prava na navedeno uslijed korištenja Usluge. Zabranjeno je koristiti (u cijelosti ili djelomično), prenositi (elektronički ili na neki drugi način), mijenjati, spajati se na ili koristiti bilo koji dio Usluge i u javne i komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja Pružatelja. Tvrtka Marina Cloud d.o.o., njezini davatelji licenca, dobavljači, dionici i ostale podružnice zadržavaju sva prava koja nisu izričito dodijeljena Korisniku temeljem ovih Općih uvjeta. Nije dopušteno (a) davati drugom korisniku ili trećoj osobi licencu za korištenje usluga ili na drugi način im dozvoliti da pristupe računu ili uslugama Korisnika (b) koristiti usluge na način da Korisnik pruža usluge drugim korisnicima ili trećim osobama, (c) na bilo koji način prenijeti, dati podlicencu u, ili osnovati založno pravo u ili nad Marina Cloud licencom ili drugim pravom koje iz nje proizlazi, posuditi ili iznajmiti usluge i/ili Marina Cloud licencu, ili na drugi način prenositi Marina Cloud licencu ili bilo koje pravo proizašlo iz te licence trećim osobama. Nije dopušteno umnožavati, mijenjati, stvarati izvedenice ili na drugi način pokušati izdvojiti izvorni kod Marina Cloud usluga ili kojeg njihova dijela.
 

PODACI ZA PRIJAVU I KORISNIČKI RAČUN

Kad koristi usluge, od Korisnika se može zatražiti da dostavi podatke o sebi prije nego li nastavite s korištenjem usluga ('Podaci za prijavu'). Korisnik pristaje dati točne, ažurne i potpune podatke za prijavu, te ažurirati svoje podatke za prijavu, kad se to od njega traži, kako bi podaci bili točni, recentni i potpuni. Korisnik je dužan stalno održavati svoje podatke računa sigurnim i zaštićenim, te sprječavati neovlašten pristup svojim podacima računa i svom računu od strane trećih osoba. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Marina Cloud putem e-mail-a o neovlaštenom korištenju kojeg od njegovih podataka za prijavu ili podataka računa, ili bilo kakvom narušavanju sigurnosti čim za to sazna.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marina Cloud se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika. Aktiviranjem korisničkog računa Korisnik pristaje na korištenje njegovih podatke za prijavu, osobnih podataka i informacija u skladu sa politikom zaštite podataka Marina Cloud. Marina Cloud ne zahtijeva dostavu osobnih podataka radi korištenja usluge, međutim, ne ustupanje traženih registracijskih informacija može onemogućiti  Marina Cloud da udovolji zahtjevu Korisnika za uslugom. Dok Marina Cloud poduzima mjere zaštite informacija koje se dostavljaju, Marina Cloud ne može garantirati njihovu apsolutnu sigurnost. Aplikacija koristi trenutačnu lokaciju uređaja. Ugovorne strane su suglasne da se svi osobni podaci koji se prikupljaju u svrhe u koje je sklopljen ovaj Ugovor, mogu dalje obrađivati sukladno Općoj uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), te svim drugim propisima koji reguliraju materiju zaštite osobnih podataka, te se potpisom obvezuju da će s takvim podacima postupati sukladno Uredbi i drugim propisima koji reguliraju materiju zaštite osobnih podataka.

VIŠA SILA

Marina Cloud ne snosi odgovornost za propust u ispunjenju ili kašnjenje u ispunjenju bilo koje svoje obveze proizašle iz ovog ugovora koji je posljedica događaja izvan razumne kontrole. Ispunjenje obveza od strane Marina Cloud za vrijeme trajanja događaja uzrokovanih višom silom se smatra obustavljenim, pa će se produžiti vrijeme određeno za ispunjenje obveza onoliko koliko je trajao događaj uzrokovan višom silom.

PROVEDBENE ODREDBE

Marina Cloud će se držati jedino pisanih uvjeta. Sve izjave, tvrdnje ili sporazumi koji su dani ili zaključeni drugdje, izravno ili neizravno, pisanim putem ili usmeno, ili putem oglašavanja, nisu obvezujući za Marina Cloud, osim ukoliko ih Marina Cloud ne potvrdi izrijekom pisanim putem. Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog ugovora nevažeća (u cijelosti ili djelomično), prema odluci suda koji je nadležan odlučivati o takvoj pravnoj stvari, takva će odredba biti uklonjena iz ugovora, bez utjecaja na ostale odredbe ugovora, koje ostaju na snazi.

PRIMJENJIVI ZAKON

Ovi Uvjeti napisani su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. Zakon Republike Hrvatske se primjenjuje na odnose između Pružatelja i Korisnika vezano uz korištenje Usluge. Korisnik i Marina Cloud nastojati će na miran način razriješiti sporove do kojih dođe temeljem ovih Uvjeta korištenja. Ako nije moguće postići mirno rješenje spora, sve sporove do kojih dođe temeljem ili vezano uz ove Uvjete korištenja završno će razriješiti sud u Rijeci s nadležnošću za predmet spora.
 
Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 1.1.2020.